Regulamin

Treść aktualna od dnia: 24 czerwca 2019r.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu vsieci.com

2. Serwis świadczy usługi i jest dostępny za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej www.vsieci.com

3. Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych pełnoletnich, przedsiębiorców oraz osób prawnych. Z Serwisu mogą korzystać także osoby małoletnie, które posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności (Użytkownicy).

4.Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługuja mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzecznoąci pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Usługodawca Firma Multiweb LLC Rayor Ave, 1903 Cheyenne 82001 Nr Nip 2014000668199 świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Kontakt e-mail: kontakt@vsieci.com

6. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.

7. Warunkiem korzystania z Serwisu jest przestrzeganie Regulaminu i Polityki prywatności Serwisu.

8. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje sie zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili założenia prawidłowego zamówienia usług przez Użytkownika.

9. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione.

10. Konto Użytkownika w Serwisie (Konto), to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Serwisu opisana unikalnymi: nazwą użytkownika, adresem e-mail i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym korzystanie z Oferty Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

11. Dane – treści, które Użytkownik przesyła do lub umieszcza w Serwisie, np. w Ogłoszeniu. Dane to również dane osobowe.

12. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia wyłącznie jednego Konta. Konto jest bezpłatne. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto wraz z przesłanymi Danymi, w tym danymi osobowymi.

13. Oferta Serwisu (Usługi) obejmuje przede wszystkim usługi: zamieszczania i udostępniania ogłoszeń online na podstronach Serwisu. Do przesłania ogłoszenia jest konieczna rejestracja w Serwisie. Są to usługi pozbawione wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie RP.

14. Ogłoszenie – czasowo udostępnione Użytkownikowi wirtualne miejsce w Serwisie umożliwiające zamieszczenie Danych. Wymagania techniczne odnośnie treści są następujące: tytuł‚ ilość znaków 75 znaków, rozmiar pojedynczego pliku graficznego to 3 MB.

15. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na odlegśoć zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, dotycząca w szczególności korzystania z Usług lub usług dodatkowych. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie. Językiem umowy jest język polski. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

16. Zamawiając Usługi, Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertą zawarcia Umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje w chwili dokonania poprawnej rejestracji w Serwisie. Usługodawca wykonuje w pełni usługi za wyraźną zgodą Użytkownika, który jest informowany przed rozpocząciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

17. System Serwisu – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

18. Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Większość Usług również jest bezpłatna, za wyjątkiem usług opisanych poniżej.

19. Złożenie zamówienia na Usługi wymaga bezpłatnej rejestracji w Systemie Serwisu za pośrednictwem formularza pod adresem internetowym: https://www.vsieci.com/register/ Podczas rejestracji Użytkownik tworzy Konto, podając swoją nazwę użytkownika, adres e-mail i inne wymagane tamże dane, ustala swoje hasło dostępowe oraz składa oświadczenia o akceptacji Regulaminu, odnośnie przetwarzania danych osobowych oraz otrzymywania informacji drogą elektroniczną. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym. Składać zamówienia można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

20. Użytkownik po utworzeniu Konta ma możliwość zamieszczenia Ogłoszenia oraz wykupienia usług dodatkowych Serwisu.

21. Ceny usług dodatkowych Serwisu są zamieszczone pod adresem internetowym: https://vsieci.com/faq/ i wyrażone w polskich złotych jako ceny brutto. Odpłatność za usługi dodatkowe Serwisu jest obsługiwana przez zewnętrzny system płatności dotpay – oferowany przez Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie, Wydział‚ XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.) [https://www.dotpay.pl/dla-sprzedajacych/do-pobrania/regulaminy/ ]

22. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zmiana nigdy nie działa wstecz.

23. Usługodawca uznaje rejestracją i zamówienie za prawidłowe, jeżeli Użytkownik poda wszystkie wymagane dane. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, anuluje rejestrację lub zamówienie.

24. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem celem weryfikacji podanych Danych, jeżeli wystąpi uzasadnione podejrzenie błędu lub nieścisłości.

25. Podczas rejestracji Użytkownik może wyrazić dobrowolną i odwoływalną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją usług Serwisu lub celach marketingu. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i polskim oraz Polityką prywatności Serwisu.

Zasady reklamacji

1. Uąytkownik posiada prawo do składania reklamacji dotyczących usług i działania Serwisu.

2. Ewentualną reklamację można złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem naszego formularza online https://vsieci.com/kontakt/ Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko oraz adres reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis reklamującego.

3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi Usługodawca.Przykład formularza reklamacyjnego znajduje się pod Regulaminem.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

1. za treść Ogłoszeń publikowanych za pośrednictwem Serwisu,

2. za treść Danych publikowanych za pośrednictwem Serwisu,

3. za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników,

4. za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego do wymagań Systemu Serwisu, w szczególności konfiguracji lub oprogramowania komputera. Usługodawca informuje, iż System Serwisu wymaga obsługi Java, php, jest responsywny.

5. Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie kontroluje wiarygodności Użytkowników zamieszczających Ogłoszenia i Dane oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikiem a osobą trzecią.

6. W ramach funkcjonowania Serwisu i przesyłania Ogłoszeń to Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.

7. Usługodawca w miarę swoich możliwości będzie monitorować Ogłoszenia i Dane przesyłane przez Użytkowników w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.

8. Usługodawca nie ma obowiązku wysyłania Użytkownikowi odnośników do Ogłoszeń i Danych publikowanych w Serwisie.

9. Usługodawca przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Uzytkowników są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią Usługodawcy.

Umowę o korzystanie z Usług Serwisu moąna rozwiązać:

1. za porozumieniem Usługodawcy i Użytkownika,z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,

2. Użytkownik może rozwiązać Umowę jednostronnie wypowiadając ją ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku akceptacji zmiany ceny usług dodatkowych Serwisu lub istotnych zmian Regulaminu,

3. w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z nieterminowymi płatnościami lub regularnym naruszaniem Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Użytkownika i wszczęcia postępowania odszkodowawczego.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej w Serwisie, np. poprzez wysyłkę newsletter'a do Użytkownika o usługach i produktach własnych oraz Zaufanych Partnerów Serwisu, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie oraz udostępniania miejsca w Serwisie dla partnerów marketingowych.

5. Usługodawca zawsze dokłada należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.

6. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usług. W zwiąku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30 dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o takim zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie online: www.vsieci.com/

8. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie oraz oszukaączych. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.

9. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.

10. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników lub inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

11. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i Usługodawcy.

12. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych w Serwisie przez Użytkownik Danych, np. odnośnie praw autorskich lub prawa własności, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7 dni o: posiadaniu praw autorskich majątkowych lub do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.

13. W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych przez Użytkownika Danych, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu.

14. Użytkownik zamieszczajżc Ogłoszenie niniejszym udziela Usługodawcy bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z Danych umieszczonych wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Usługodawcą częściach poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w Internecie w Serwisie vsieci.com

15. Usługodawca jest uprawniony także do udzielania dalszych licencji osobom trzecim na co Użytkownik wyraża zgodę.

16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu online albo podczas logowania na Konto i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.

18. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2019r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).